Sản phẩm Tiêu biểu

Lớp kết nối

Là biện pháp xử lý tránh sự tiếp xúc ăn mòn cốt thép trong bê tông và là lớp kết nối với bê tông sửa chữa khi sử dụng hệ thống sửa chữa bê tông Sika Monotop, hệ thống này bao gồm:

  • Sika Monotop 610 hồ dầu kết nối và bảo vệ cốt thép khỏi bị ăn mòn
  • Sika Monotop 615HB vữa sửa chữa polyme công nghệ cao
  • Sika Monotop R vữa sửa chữa polyme công nghệ cao