Sản phẩm Tiêu biểu

Vữa rót

Các loại vữa được thiết kế phù hợp cho nhiều loại ứng dụng như: lắp đặt bệ máy, lấp đầy các khoảng trống, bảo dưỡng đường xá (lắp đặt miệng cống, lát gạch, lát đá lề đường , …), vữa rót cáp ứng suất trước, lắp đặt đường ray, …